top of page

נרתיק ריבוע גראני


אתם מוזמנים לסרוג איתי נרתיק דקורטיבי קטן וחמוד.

הנרתיק בנוי משני ריבועי גראני, שיחוברו יחדיו למעין "כיס", וסביבו נסרוג מעין תחרה.

לסיום 2 חוטים סרוגים יושחלו לתוכו, ובעזרתם נוכל לכווץ את פתחו. הדוגמה מיועדת לסורגים מנוסים.


חומרים

חוטי כותנה דגמת לוקסור, הילה, אמה כותון (בכל חבילה 50 ג', 125 מ', 100% כותנה) מסרגה 2.25 מ"מ,

מחט להחבאת חוטים

סמנים

מספריים

מתח סריגה

לא קריטי לפרויקט, אך חשוב לסרוג אחיד !


מידות

רוחב - 11 ס"מ * אורך - 14 ס"מ


קיצורים

ע"ש = עין שרשרת

ח"ע = חצי עמוד ח"ע עומד = חצי עמוד עומד


עמ"ק = עמוד קצר

עמ' = עמוד

עמ' כפול = עמוד כפול

ע' קדמית = עין קדמית

ע' אחורית = עין אחורית

ע' שטוחה = עין שטוחה

ע' מדומה = עין מדומה


כללי

  1. הסריגה תעשה בסיבובים.

  2. יש סיבובים שיסרגו בע' מדומה, ויש כאלה שיסגרו בשיטה מיוחדת שתוסבר בהמשך.

  3. ע' מדומה היא שיטת סגירה בלתי נראית של סיבוב - נחתוך את החוט תוך השארת כ- 10 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. בעזרת מחט נשחיל אותו לתפר הראשון בסיבוב וחזרה, לע' האחורית של התפר האחרון בסיבוב.

  4. נחזור על הפעולות הרשומות בסוגריים מלבניים [ ] מספר פעמים כרשום מיד אחריהם.

  5. נסרוג את כל התפרים המופיעים בתוך סוגריים עגולים ( ) למקום הרשום מיד אחריהם.

  6. בסיום סיבוב רשום מספר התפרים בו בסוגריים עגולים.

הדרכת וידאו ליצירת טבעת קסם=>

נסרוג 2 יחידות

סיבוב 1 - יסרג לטבעת הקסם (צבע א')

טבעת קסם, ח״ע 1 ו- 2 ע״ש (מהווים תחליף עמ׳ ראשון),

15 עמ׳ לטבעת הקסם (לסמן עמ׳ 1 מתוך ה- 15),

ע׳ מדומה לעמ׳ הראשון ״האמיתי״ המסומן

( 16 עמ׳)


סיבוב 2 (צבע ב')

זהו סיבוב של תפרי בועה, המורכבים מ- 4 עמ"ק.

שימו לב – יש הבדל בין בועה ראשונה בסיבוב לבין שאר הבועות היות והיא מכילה גם 2 ע"ש.

אם רוצים בועות מעובות יותר, ניתן לסרוג אותן מכמות גדולה יותר של עמ"ק.


נתחבר לתפר כלשהו עם ע׳ שטוחה,

2 ע״ש, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו תפר ונמשוך לולאה גבוהה (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו תפר ונמשוך לולאה גבוהה (5 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו נתפר ונמשוך לולאה (7 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך כל 7 הלולאות, ע״ש 1 (נסמן תחת ע״ש),

[ ניקח חוט על המסרגה, נכנס לתפר הבא ונמשוך לולאה גבוהה (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו תפר ונמשוך לולאה גבוהה (5 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו תפר ונמשוך לולאה (7 לולאות על המסרגה)

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך כל 7 הלולאות, ע״ש 1 ] נחזור סה"כ 15 פעמים,


המראה בסיום סריגת הבועות, לפני סגירת הסיבוב.

ניתן לראות את הסמן, שהוצב תחת ע"ש של תפר בועה ראשון בסיבוב.

ע' מדומה לע"ש שסומנה - תוכלו לראות את תמונות שני השלבים של התהליך מטה.

(16 תפרי בועה וביניהם ע"ש 1)


נחתוך את החוט תוך השארת כ- 10 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר. בעזרת מחט נשחיל אותו לתפר הראשון בסיבוב - היכן שהמחט מוצבת בתמונה

וחזרה, לע' האחורית של התפר האחרון בסיבוב - היכן שהמחט מוצבת בתמונה

סיבוב 3 (צבע ג')

זהו סיבוב של תפרי קלאסטר, המורכבים מ- 4 עמ' – סורגים 4 עמ', אך לא מסיימים את החלק השני שלהם, ולסיום לוקחים חוט על המסרגה ומעבירים אותו דרך כל הלולאות. הסבר מפורט מיד בהמשך.

שימו לב – יש הבדל בין קלאסטר ראשון בסיבוב לבין שאר הקלאסטרים היות והוא מכיל גם 3 ע"ש.

אם רוצים קלאסטרים מעובים יותר, ניתן לסרוג אותם מכמות גדולה יותר של עמ'.


נתחבר בין 2 בועות כלשהן עם ע׳ שטוחה,

2 ע״ש, ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו תפר ונמשוך לולאה (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (2 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו התפר ונמשוך לולאה (4 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו התפר ונמשוך לולאה (5 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (4 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 4 הלולאות, 2 עש (נסמן עש 1)

[ ניקח חוט על המסרגה, נכנס בין 2 בועות הבאות ונמשוך לולאה (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (2 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו התפר ונמשוך לולאה (4 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו התפר ונמשוך לולאה (5 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (4 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה, נכנס לאותו התפר ונמשוך לולאה (6 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 2 לולאות (5 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר דרך 5 הלולאות, 2 ע"ש ] נחזור סה"כ 15 פעמים,

ע' מדומה לע"ש 1, שנסרגה אחרי הבועה הראשונה - זו שסימנו

(16 קלאסטרים ו- 2 עש ביניהם)


סיבוב 4 (צבע ד' - מכאן ועד ביום העבודה לא נחליף צבע)

זהו סיבוב בו נסרוג מגוון תפרים כדי לרבע את העיגול שלנו לכדי ריבוע.

התפרים יסרגו למרווחים בין הקלאסטרים.


נתחבר בח"ע עומד לאחד הרווחים בין הקלאסטרים ונוסיף ע"ש 1,

2 עמ״ק נוספים לאותו הרווח (נסמן עמ"ק 1 מתוך ה- 2),

3 עמ' לרווח הבא,

[ (3 עמ' כפולים, 3 ע"ש ו- 3 עמ' כפולים) לרווח הבא,

3 עמ' לרווח הבא, 3 עמ"ק לרווח הבא, 3 עמ' לרווח הבא ] נחזור סה"כ 3 פעמים,

(3 עמ' כפולים, 3 ע"ש ו- 3 עמ' כפולים) לרווח הבא,

3 עמ' לרווח הבא,

מכאן ועד שיירשם אחרת נסגור סיבוב ונפתח את הסיבוב הבא בדרך מיוחדת –

סגירת סיבוב-

נגדיל את הע' שעל המסרגה פי 2 ונוציא ממנה את המסרגה,

נכניס את המסרגה לעמ"ק המסומן מהצד השמאלי של העבודה,

נמשוך את הלולאה פנימה, לצד השמאלי של העבודה,

(15 תפרים על כל צלע ו- 4 פינות של 3 ע"ש ביניהם)


סיבוב 5 (נמשיך לסרוג בצבע ד')

פתיחת סיבוב-

נסרוג מהצד הימני של העבודה, מקדימה לאותו עמ"ק המסומן בתמונה במחט, ח"ע 1 ו- 2 ע"ש,

7 עמ' (נסמן עמ' 1)

[ (3 עמ', 3 ע"ש ו- 3 עמ') לרווח 3 ע"ש הבא, 15 עמ'] נחזור סה"כ 3 פעמים,

(3 עמ', 3 ע"ש ו- 3 עמ') לרווח 3 ע"ש הבא,

7 עמ' (העמ' האחרון מתוך ה- 7 יסרג תחת הע' שהגדלנו פי 2 ומשכנו בתחילת הסיבוב - מסומנת במחט בתמונה),

נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4,

(21 עמ' על כל צלע ו- 4 פינות של 3 ע"ש ביניהם)


סיבוב 6 (נמשיך לסרוג בצבע ד')

פתיחת הסיבוב תעשה בדומה למה שעשינו בסיבוב 5

נסרוג מקדימה לאותו עמ' ח"ע 1 ו- 2 ע"ש (בסיבוב הקודם סרגנו רק ע"ש 1 היות ושם סרגנו עמ"ק),

9 עמ' (נסמן עמ' 1)

[ (3 עמ', 3 ע"ש ו- 3 עמ') לרווח 3 ע"ש הבא, 21 עמ'] נחזור סה"כ 3 פעמים,

(3 עמ', 3 ע"ש ו- 3 עמ') לרווח 3 ע"ש הבא,

11 עמ' (העמ' האחרון מתוך ה- 11 יסרג תחת הע' שהגדלנו פי 2 ומשכנו בתחילת הסיבוב),

נסיים בע' מדומה לעמ' המסומן.

(27 עמ' על כל צלע ו- 4 פינות של 3 ע"ש ביניהם)

נסרוג יחידה נוספת

חיבור 2 היחידות

נניח יחידה על יחידה כאשר הצדדים הימניים שלהן פונים זה לזה.

נסרוג סביב 3 צלעות בצורת אות ח הפוכה בהתאם לחיצים האדומים בתמונה מטה.

נתחבר באחד מרווחי 3 ע"ש של 2 יחידות ונסרוג ע' שטוחה לחיבורן, ועוד ח"ע 1 לאותו רווח,

[ 27 ח"ע לאורך כל הצלע, 3 ח"ע ברווח 3 ע"ש ] נחזור סה"כ פעמיים,

27 ח"ע לאורך כל הצלע, ח"ע 1 ברווח 3 ע"ש הבא

נהפוך את העבודה כך שהצד הימני של ריבועי הגראני יפנה החוצה.

סריגת תחרה סביב

מכאן נסרוג בסיבובים, סביב פתח הנרתיק שנוצר.

הסריגה תעשה בין התפרים, למעט בסיבוב הסיום ה- 7, מה שיביא למראה רחב.

סיבוב 1

ח"ע 1 תחת תפר החיבור, ועוד 2 ע"ש,

2 עמ' ברווח 3 ע"ש של הריבוע (נסמן עמ' 1 מתוך ה- 2)

עמ' ברווח בין כל אחד מ- 27 העמ' על הצלע,

2 עמ' ברווח 3 ע"ש של הריבוע,

עמ' 1 תחת תפר החיבור,

2 עמ' ברווח 3 ע"ש של הריבוע,

עמ' ברווח בין כל אחד מ- 27 העמ' על הצלע,

2 עמ' ברווח 3 ע"ש של הריבוע

נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4 בריבוע הגראני,

(62 עמ')

סיבוב 2

ח"ע 1 ברווח בין 2 העמ' הבאים ועוד 2 ע"ש,

עמ' בכל רווח בין 2 עמ' (נסמן עמ' 1 מתוכם),

נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4 בריבוע הגראני,

(62 עמ')

סיבוב 3

ח"ע 1 ברווח בין 2 העמ' הבאים ועוד 2 ע"ש,

עמ' בכל רווח בין 2 עמ' (נסמן עמ' 1 מתוכם),

נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4 בריבוע הגראני,

(62 עמ')

סיבוב 4

ח"ע 1 ברווח בין 2 העמ' הבאים ועוד 2 ע"ש,

עמ' בכל רווח בין 2 עמ' (נסמן עמ' 1 מתוכם),

נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4 בריבוע הגראני,

(62 עמ')

סיבוב 5

3 ע"ש, ע' שטוחה מהצד הימני של העבודה, מקדימה, לעמ' ה- 1,

ע' שטוחה לעמ' הבא,

[ 3 ע"ש, ע' שטוחה למקום בו נסרגה הע' השטוחה הקודמת, וע' שטוחה לעמ' הבא ] נחזור עד סיום הסיבוב

נסיים בע' שטוחהסריגת חוטי קשירה, השחלתם ויצירת גדילים
bottom of page